Các vấn đề trong quản trị tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu – góc nhìn từ cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh vùng ĐBSCL

Ngày đăng: 15/09/2022

Đặc thù thổ nhưỡng và mức độ ngập của vùng ĐBSCL đã hình thành nên các vùng sinh thái tự nhiên riêng biệt. Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030 tại Quyết định 287/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ định vị các vùng sinh thái thành 03 khu vực lớn: vùng ngọt, vùng lợ, và vùng mặn. Với mỗi khu vực, vấn đề quản lý tài nguyên, ứng phó với BĐKH sẽ có sự khác biệt nhất định, nhưng danh mục vấn đề có sự tương đồng, và quan trọng nhất, các địa phương đều thống nhất về sự cần thiết phải hình thành cơ chế hợp tác vùng trong giải quyết các bài toán quản trị tài nguyên và ứng phó BĐKH.

Phân vùng sinh thái nông nghiệp vùng ĐBSCL theo thổ nhưỡng và độ ngập
Nguồn: Báo cáo Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trong chuyến thực địa tháng 5/2022 của nhóm nghiên cứu dự án NCM, nhóm đã làm việc với nhiều Sở, ngành, đơn vị1 tại ba tỉnh An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, đại diện cho các vùng sinh thái riêng biệt của ĐBSCL. Tại mỗi đơn vị, nhóm nghiên cứu đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường tại địa phương do tác động từ biến đổi khí hậu và tài nguyên thiên nhiên, trao đổi về giải pháp thích ứng cũng như những ràng buộc trong công tác quản lý nhà nước.